Ana Sayfa \ Makaleler

"Hukuk Bürosu Yönetimi" kitabımız

"Hukuk Bürosu Yönetimi- Temel İlkeler ve Uygulamalar" kitabımız basılmıştır. Kitabı Bilgi Üniversitesi Yayınlarından edinebilirsiniz. Kitapta hukuk büroları, işletme yönetimi ilkeleri açısından incelenmiş ve Finansal Yönetim, Müvekkil İlişkileri Yönetimi, İnsan Kaynakları Yönetimi, Stratejik Planlama, Genel İşleyiş ve Ortaklık Yapıları ile ilgili teorik ve pratik bilgiler sunulmuştur.

HUKUK BÜROSU YÖNETİMİ KİTABININ AMACI
Bu kitabın amacı kariyerlerinin başındaki veya halihazırda bir büroda çalışan avukatlara hukuk bürosu yönetimine dair temel kavramları uygulamalı olarak aktarmaktır. Bu sayede avukatların yıllar ilerledikçe mesleki bilginin yanı sıra işletme yönetimine dair bilgilerle de donanmış olacaklarına inanıyoruz.
Kitabın hedef okuyucu kitlesi tek başına veya hukuk bürolarında çalışan avukatlar ve avukat olmayan yöneticilerdir. Kitaptaki konular açısından bürolarda
çalışan avukatların hukuk hizmetini çoğunlukla ticari işletmelere verdiğini varsayıyoruz. Yönetim ilkeleri yine de her müvekkil grubuna uygulanabilir.
Sadece büroların müvekkillerinin çoğunun şirket olması durumunda genel ilkelerin daha da önem kazanacağına inanıyoruz. Yönetimin temel ilkeleri,
bu ilkelerin hukuk bürosu yönetimine uygulanması kitabın ana eksenini oluşturmaktadır. Az sayıda çalışanı olan veya tek başına çalışan bir avukatın da bu kitaptaki ana bölümlerden fayda sağlayacağını düşünüyoruz. Ücretlendirme, gelir gider bütçesinin oluşturulması tek başına çalışan bir avukat için
de yönetilmesi gereken bir süreçtir. Bilgi Yönetimi ve teknolojinin işlere uygulanması, dosyalama kuralları gibi iç işleyişe dair hazır bilgilerin de bir avukat
tek başına tüm dosyalardan sorumlu olsa da yararlı olacağını düşünüyoruz.
 

KİTAPTAKİ BÖLÜMLER
Kitaptaki konular 5 ana kısımda incelenecektir. İlk kısım hukuk bürosu yönetiminin
genel ilkelerini anlatır ve 2 bölümden oluşur. İkinci kısım hukuk
bürosu temel işleyişlerini anlatır. 3. kısım bürolarda stratejik planlama, iş geliştirme
ve müvekkil ilişkileri yönetiminden bahseder. 4. kısım bürolardaki
operasyonel işleyişi tüm yönleriyle ele alır. Çalışma grupları yönetiminden, finans
ve insan kaynakları yönetimine kadar işleyişin önemli kısımlarını kapsar.
5. kısımda ise Ortaklık Yapıları ve Bilgi İşlem uygulamalarına dair diğer
konulara değinilecektir.
Birinci Kısım
1. Bölüm’de işletme yönetiminin hukuk bürolarını ilgilendiren genel ilkeleri,
bir işletmenin varlığını nasıl sürdürdüğü, yönetim modelleri, işletmede başarılı
bir yönetim modeli kurmanın koşulları, işletme yönetimi ve yöneticinin
rolü, yönetim süreci, işletmede davranışların yönetimi hakkında özet bilgiler
yer alacaktır.
2. Bölüm’de yönetim şekline göre hukuk bürosu çeşitleri, yönetimin temel
ilkelerinin bürolarda nasıl uygulanabileceği anlatılacaktır. Hukuk bürolarında
yönetim yapıları, sıklıkla görülen unvanlar ve görev tanımları bu bölümde
değerlendirilecektir. Hukuk bürosunda uygulanabilir yönetim yapılarına
değinilecektir. Hukuk bürosunun temel işlevleri ve bölümleri tanıtılacaktır.
İkinci Kısım
3. Bölüm’de bir hukuk bürosunda sunulan destek hizmetler ve birbirleriyle
ilişkileri, yapılan işlerin iş süreçleri yönetimi ve proje yönetimi açısından incelenmesi
anlatılacaktır. Hukuk bürosunun temel süreçleri tanımlanacak ve incelenecektir.
İş Süreçleri belirli bir amaca yönelik olan ve girdilerin (kullanılan
kaynakların, ihtiyaç duyulan bilginin) işlenerek çıktıların (müvekkil talebinin
yerine getirilmesi) meydana geldiği iş faaliyetleri dizisidir. Hukuk bürosundan
istenen hizmetler proje olarak değerlendirilebilmektedir. Proje, başlangıcı
ve bitişi belli olan ve bir defada yapılan iş faaliyetleri dizisine denilmektedir.
Farklı zamanda, farklı bütçeyle ve farklı kapsamda yapılması gereken
işler dizisi her seferinde proje yönetim metodlarına göre yönetilmelidir.
Bu iki yönetim metodunun bir hukuk bürosu işleyişine nasıl uygulanabileceği
anlatılacaktır. Bu bölümde ayrıca bir işletmede süreçler belirlendikten sonra
risk yönetiminin büroda nasıl uygulanabileceği açıklanacaktır. Risk yönetimi
(çıkar çatışmalarının yönetimi, bilgi güvenliği, vb.) için etkin bir iç kontrol
sisteminin nasıl kurulabileceği açıklanacaktır.
4. Bölüm’de hukuk bürosunda çalışma sistemi ve genellikle kullanılan
prosedürler anlatılacaktır. Dosyaların tutulma şekli, dosyaların yönetimi,
belge dosyalama, dosyalarda kalite ve hukuki sorumluluk kontrolü, dosya
içeriği ve tutulma şekli ele alınacaktır. İş faaliyetleri temelinde işler sınıflandırılacak
ve 3. Bölüm’de anlatılan süreçlere uygun şekilde adımları açıklanacaktır.
Ayrıca bir büronun ofis taşınma sürecinde dikkat etmesi gereken hususlar
açıklanacaktır.
Üçüncü Kısım
5. Bölüm’de stratejik planlama ve iş geliştirme faaliyetlerinin bir hukuk bürosunda
nasıl uygulanabileceği anlatılacaktır. Rekabet analizi, kritik başarı faktörleri,
bir hukuk bürosunun karşı karşıya bulunduğu fırsatlar ve tehditler,
hukuki çevredeki eğilimler, tanıtım faaliyetleri nasıl yapılmalı ve hizmet nasıl
tanıtılmalı konuları bu bölümde anlatılacaktır. Bir hukuk bürosunun geleceğe
yönelik plan yaparken mevcut durumunu saptayabilmesi için nelere dikkat
etmesi gerektiği açıklanacaktır.
6. Bölüm’de müvekkil ilişkileri yönetimi, müvekkil iletişimi konuları
anlatılacaktır. Nitelikli hukuk hizmeti verilmesi için öncelikle her müvekkil
ile iyi bir çalışma ilişkisinin olması gerekir. Müvekkillerle iyi iş ilişkisi hem
avukatlar hem de büro çalışanları açısından önemlidir. Bu konuda müvekkil
ile iyi iletişim kurma örnekleri ve sakınılması gereken durumlar örneklerle
anlatılacaktır. Müşteri geribildiriminin ve bu bildirimle birlikte müşteri ilişkileri
yönetiminin önemi değerlendirilecektir.
Dördüncü Kısım
7. Bölüm’de bir büroda farklı hukuki hizmetler veriliyorsa ve çalışan avukat
sayısı farklı gruplar oluşturulmasını gerektiriyorsa çalışma grupları nasıl
oluşturulur buna değinilecektir. Çalışma grupları nedir ve yönetimi nasıl yapılır,
bilgileri bu bölümde sunulacaktır.
8. Bölüm’de Finansal Yönetim ayrıntılı olarak açıklanacak ve rakamlarla
uygulamalı olarak gösterilecektir. Hukuk bürosu açısından Finansal Yönetim’in
önemi, gelir oluşturma süreci, hukuki hizmet üretmek için harcanan
zamanın raporlanarak tahsilata nasıl dönüştüğü, gelir ve gider bütçesinin nasıl
oluşturulabileceği, kârlılığın nasıl hesaplanabileceği, proje olarak tanımlanan
birbirinden ayırt edilebilir her hukuk talebinin finansal analizinin nasıl
yapılabileceği, finansal performans kriterlerinin neler olduğu ve nasıl raporlanabileceği,
finansal raporlamaların iş kararlarını nasıl etkileyebileceği, hangi
tip fiyat tekliflerinin verildiği açıklanacaktır. Bu bölümde ayrıca örnek bir
teklif verme süreci de açıklanacaktır.
9. Bölüm’de İnsan Kaynakları Yönetimi hukuk bürolarına her yönüyle
nasıl uygulanır açıklanacaktır. Performans Yönetim Sistemi, Kıdem Sistemi/
Kıdem Yönetimi, kıdemlere göre avukatlardan beklenen temel yetkinlikler
açıklanacaktır. Bürolardaki genel politikalar, kariyer yönetimi, bürolarda
kullanılan unvanların açıklamalarına yer verilecektir. Ayrıca Liderlik yönetimi,
mentoring (mesleğe yeni başlayan avukata daha kıdemli bir avukatın yol
göstermesi, eğitim vermesi, vb.) ve rotasyon (bir avukatın farklı hukuki uzmanlık
alanlarına göre yapılanmış çalışma gruplarının her birinde belli bir süre
çalışarak tecrübe kazanması) gibi hukuk bürolarında çokça kullanılmaya
başlanan kavramlar açıklanacaktır.
Beşinci Kısım
10. Bölüm’de Ortaklık Yapıları ve özellikle yabancı hukuk bürolarındaki eğilimler
ve uygulamalar daha detaylı incelenecektir. Tek ortaklı, çok ortaklı büro
tipleri, çok ortaklı bürolarda ortaklığa giden adımların nasıl tanımlanabileceği,
ortaklık durumunda gelir paylaşımının nasıl yapılabileceği, ortaklar
arasında nasıl bir işbölümü yapılabileceği, ortaklık tipi yönetimin diğer yönetim
tiplerinden farkı bu bölümde anlatılacaktır.
11. Bölüm’de ise Bilgi İşlem ve Bilgi Yönetimi uygulamaları açıklanacaktır.
Kullanılan programlar, sistemler, hangi tip Bilgi İşlem uygulamaları
kullanılıyor, Bilgi İşlem’in büro stratejisine katkısı, kullanıcıların dikkat etmesi
gereken hususlar, bilgi işlem projelerine nasıl karar verilebiliyor gibi temel
kavramlar açıklanacaktır. Bu bölümde ayrıca Bilgi Yönetimi ve uygulamaları
yer alacaktır. Avukatlar, müvekkillere hizmet üretirken gerekli olan
hukuki kaynakların zamanında, doğru ve kaliteli olarak temini, avukatların
eğitim ihtiyaçları veya uzmanlıklarını artırmak için ihtiyaç duyacakları bilgi
kaynaklarının nasıl düzenlenebileceği, güncellenebileceği ve nasıl sınıflandırılacağı
bu bölümde açıklanacaktır. Büro genelinde kullanılabilecek dokümanların
üretilebilmesi için hangi sistemlerin kurulabileceği ve uzmanlık bilgisinin
tüm sisteme daha hızlı yayılabilmesi için yapılabilecekler açıklanacaktır.

Umuyoruz ki hukuk bürosu yönetiminde başlayan çalışma ve araştırmalarla
hukuk bürolarımız daha gelişkin ve verimli organizasyonlar haline
gelir, büro ortakları, avukatlar, hukukçu olmayan profesyoneller ve genel
ekonomik çevre için faydalı, başarılı ve daha çok gelir kazanan bir yapı olarak
ülkemizin gelişmesine katkılarını artırırlar.
 

 

Geri Dön